Statut

LUBELSKIEGO STOWARZYSZENIA ALZHEIMEROWSKIEGO


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie”.

§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar województwa lubelskiego a siedzibą Zarządu jest miasto Lublin.

§ 3
Stowarzyszenie jest zarejestrowane, działa na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 4
Stowarzyszenie ma prawo powoływania jednostek organizacyjnych o charakterze wewnętrznym działających na podstawie odrębnych regulaminów.

§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem zagranicznych stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach działania.

§ 6
Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej o treści: Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie – Zarząd w Lublinie oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie w Lublinie.


ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§ 7
1. Cele Stowarzyszenia:
a) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,  w tym niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera i pokrewnymi zaburzeniami otępiennymi,
b) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
c) niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzinom i opiekunom,
d) ochrona i promocja zdrowia,
e) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
f) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie prowadzi działalność poprzez:
a) organizowanie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz chorych na chorobę Alzheimera lub pokrewne zaburzenia otępienne oraz dla rodzin i opiekunów tych osób,
b) popularyzację wiedzy i upowszechnianie w społeczeństwie wagi problemów związanych z chorobą Alzheimera,
c) wymianę informacji i kształcenie osób opiekujących się pacjentami z chorobą Alzheimera,
d) inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych,
e) wpływanie na politykę i polityków mające na celu wzrost uwagi i pomoc dla pacjentów z chorobą Alzheimera i ich rodzin,
f) współpracę z odpowiednimi ośrodkami zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń,
g) organizowanie akcji społecznych dla osób zagrożonych chorobą Alzheimera lub pokrewnymi zaburzeniami otępiennymi,
h) współpracę z innymi organizacjami, ośrodkami medycznymi, naukowymi, instytucjami i urzędami,
i) organizowanie turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych oraz innych imprez,
j) prowadzenie działalności  informacyjnej (poradnictwo, informatory, poradniki, ulotki, foldery, plakaty, wystawy), dzięki której o Stowarzyszeniu będą  mogli dowiadywać się chorzy, opiekunowie oraz członkowie rodzin, a także ludzie pragnący towarzyszyć cierpiącym na chorobę Alzheimera, prowadzenie szkoleń kadry medycznej i innych pracowników związanych z kompleksową  rehabilitacją i opieką długoterminową w chorobie Alzheimera oraz osób opiekujących się chorym w domu,
k) współpracę z administracją rządową, samorządem terytorialnym, placówkami Służby Zdrowia, ośrodkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz  z partnerami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność o podobnym charakterze, w działaniach  przyczyniających się do realizacji celów statutowych,
l) organizowanie sympozjów naukowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym oraz udział w organizowanych sympozjach ogólnopolskich i międzynarodowych, organizowanych przez inne podmioty,
ł) prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia  poprzez aktywność społeczną, kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
m ) podejmowanie innych działań, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z podstawowym celem.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.

§ 9
Członkiem zwyczajnym może być obywatel RP, który ukończył 18 lat oraz cudzoziemiec przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 10
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna lub fizyczna – obywatel RP lub cudzoziemiec – która popiera cele Stowarzyszenia i aktywnie współpracuje w realizacji tych celów oraz deklaruje poparcie finansowe lub rzeczowe. Tytuł członka wspierającego przyznaje Zarząd po uzyskaniu zgody osoby zainteresowanej.

§ 11
Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu, osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.

§ 12
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczyć we wszystkich pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie.

§ 13
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Brać udział w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 14
Członkowie wspierający i honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych. Wyjątek stanowi brak czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie honorowi nie mają obowiązku płacenia składek członkowskich.

§15

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
a) śmierci członka,
b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
c) skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu zalegania nieusprawiedliwionego z opłatą składek przez okres co najmniej 12-tu miesięcy,
d) wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub w przypadku popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia.

2. Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd Stowarzyszenia.
3. Od uchwał Zarządu o skreśleniu i wykluczeniu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie do 30 dni.

§ 16
Tytuł członka wspierającego ustaje na skutek:
1. Śmierci członka.
2. Zgłoszonego na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia.
3. Pozbawienia członkostwa przez Zarząd w razie stwierdzenia braku jego zainteresowania działalnością Stowarzyszenia.
4. Utraty osobowości prawnej lub rozwiązania firmy.

§ 17

Godność członka honorowego ustaje na skutek:
1. Śmierci członka.
2. Zgłoszonej pisemnie rezygnacji.
3. Pozbawienia członkostwa przez Walne Zgromadzenie za czyny godzące w dobre imię Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 19
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Władze Stowarzyszenia mogą dokooptować do swojego składu nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji, do liczby 1/3 członków z wyboru.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 20
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) przyjęcie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) wytyczanie kierunków i uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
e) ustalanie wysokości składek członkowskich,
f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
g)  nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego oraz rozpatrywanie odwołań
w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,
h) zmiana Statutu.

3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, które zapadają zwykłą większością głosów:
a) w I terminie w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków,
b) w II terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

4. Szczegółowe zasady obrad i podejmowania uchwał określa regulamin Walnego Zgromadzenia.

§ 21
O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 22
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie może być zwołane z inicjatywy Zarządu , na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty ważnego zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. W razie nie zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie jak w pkt.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 6 tygodni zwoła Komisja Rewizyjna.
4. Na wniosek Zarządu mogą być rozpatrywane inne wcześniej zgłoszone sprawy.

§ 23
1. W przypadku, gdy Stowarzyszenie będzie liczyło 300 i więcej członków Walne Zgromadzenie Członków zostanie zastąpione przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. Walne Zgromadzenie Delegatów przyjmie uprawnienia przypisane w §§ 20 do 22 Statutu dla Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Wyboru Delegatów na Walne Zgromadzenie dokonają członkowie na zebraniu informacyjnym, które odbywa się raz w miesiącu, wg zasad określonych w § 19.
4. Walne Zgromadzenie Delegatów składać się będzie od 30 do 100 delegatów w proporcji 1 delegat na 10 członków. Ostatnia nawet niepełna dziesiątka członków ma prawo do wyboru swojego delegata.
5. Delegaci na Walne Zgromadzenie zostaną wybrani pod koniec najbliższej kadencji władz Stowarzyszenia, w której liczba delegatów przekroczy 300 członków.

ZARZĄD

§ 24
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
2. Zarząd składa się z 5 do 9 osób. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, v-ce przewodniczący, sekretarz, skarbnik i 1 do 5 członków.
3. Zarząd ze swego grona powołuje Prezydium. W skład Prezydium wchodzą: przewodniczący, v-ce przewodniczący, sekretarz.
4. Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia między posiedzeniami Zarządu. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd.
5. Zasady działania Zarządu i jego Prezydium ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy do roku.
7. Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 25

Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Określanie szczegółowych kierunków działania.
3. Ustalanie budżetu i preliminarzy.
4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
5. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie.
6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego lub ruchomego.
7. Powoływanie Komisji, zespołów, rad specjalistów i określenie ich zadań
8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
9. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z ogólnie obowiązującymi w tej mierze przepisami.
10. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie)
11. prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
12. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
13. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 2 członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni

§ 27
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
3. Występowanie na Walnym Zgromadzeniu ze sprawozdaniami i wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
4. Raz w roku na zebraniu informacyjnym składanie członkom sprawozdania w sprawie stanu finansowego Stowarzyszenia.

§ 28
1. Członkowie Komisji rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu opracowanego i przyjętego w pełnym składzie.

ROZDZIAŁ V
Dochody, majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 29
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomość, ruchomość i fundusze.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych. Dochodów z takiej działalności gospodarczej nie można przeznaczyć do podziału między członków.
3. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku organizacji na rzecz ich członków, pracowników, członków organów organizacji oraz osób im bliskich, na innych zasadach niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku organizacji na rzecz członków, członków organów, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 30
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
b) dotacje,
c) darowizny, zapisy, spadki i nawiązki sądowe.
2. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 31
Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: przewodniczącego i sekretarza lub skarbnika.

ROZDZIAŁ VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 32
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 33
W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia – Walne Zgromadzenie decyduje o przekazaniu majątku Stowarzyszenia organizacjom mającym podobne cele statutowe i powołuje Komisję Likwidacyjną.

Dodaj komentarz