Terapia

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera MEFAZJA i filia MEMORY prowadzą terapię pamięci dla pacjentów z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami otępiennymi, której podstawowym celem jest uaktywnianie pacjenta oraz trenowanie złożonego procesu uczenia się.

Duży nacisk kładzie się na indywidualność prowadzonych zajęć terapeutycznych uzależnioną przede wszystkim od postawionej diagnozy oraz etapu choroby pacjenta. Pozostałe czynniki wpływające na dostosowanie form terapii to: stan psychofizyczny, zainteresowania, możliwości intelektualne pacjenta.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone są poprzez komputerowe programy: RehaCom  (program trenujący złożone procesy poznawcze, w tym pamięć, myślenie, koncentrację uwagi) oraz AfaSystem (program trenujący złożone procesy językowe). Programy przeznaczone sa dla osób z zaburzeniami mózgowymi, w tym dla osób z demencją. Grupy tematyczne ćwiczeń dostosowanych do każdego etapu choroby i możliwości pacjenta, uaktywniające pamięć, mowę oraz pozostałe procesy poznawcze.

Grupy tematyczne ćwiczeń:

ćwiczenia słowno-logiczne:
- celem ćwiczeń jest poprawa umiejętności dokładnego i prawidłowego nazywania rzeczywistości otaczającej pacjenta, rozwój procesu uczenia się, stymulowanie równowagi emocjonalnej pacjenta.

ćwiczenia przestrzenno- konstrukcyjne:
- mają na celu utrwalanie i rozwijanie procesów myślowych( analiza, synteza, kojarzenie) oraz spostrzegania i koncentracji uwagi. Ukierunkowują pacjenta na wykonanie działania, dają satysfakcję z osiągniętego rezultatu.

ćwiczenia manualne:
- usprawniają koordynację wzrokowo ruchową, poprawiają sprawność manualną, zmniejszają napięcie emocjonalne, uspokajają pacjenta.

ćwiczenia ruchowe:
- wykonywanie prostych ćwiczeń zmniejsza napięcie psychoruchowe, wpływa na zachowanie dobrego stanu psychofizycznego, poprawia sprawność motoryczną.

muzykoterapia:
- ma działanie relaksujące, wpływa na poprawę nastroju, zmniejsza poziom agresji/apatii, zachęca do ruchu i zaangażowania, wywołuje przyjemne wspomnienia i uczucia.

terapia reminiscencyjna:
- jest to wykorzystywanie pamięci dawnej i różnorodnych skojarzeń do pobudzania pamięci i angażowania chorego w rozmowę o jego życiu w przeszłości. Zapewnia to osiąganie równowagi psychicznej, wzmaga poczucie pewności siebie u podopiecznego, polepsza umiejętności społeczne pacjenta.

terapia orientacji w rzeczywistości:
- ma na celu pomoc pacjentowi w odnalezieniu się w teraźniejszości oraz odnajdywanie własnej tożsamości. – terapia walidacyjna;
- celem jej jest zaspokojenie potrzeb emocjonalnych pacjenta, zachęcenie go do porozumiewania się słownego i pozawerbalnego, pomoc pacjentowi w odzyskaniu godności, własnej wartości, zmniejszenie poziomu stresu.

Ponadto opiekunowie naszych podopiecznych mogą liczyć na pomoc i wsparcie psychiczne. Niektóre ćwiczenia z proponowanych grup tematycznych są możliwe do wykonywania przez pacjenta w domu z pomocą rodziny.

Szczegółowych informacji udzielają dyrektor i pracownik socjalny Domu oraz personel placówek.

Dodaj komentarz